Mapa Del Primer Viaje Misionero De Pablo

Mapa Del Primer Viaje Misionero De Pablo – Het boek Handelingen vertelt ons over de zendingsreizen van de apostel Paulus door Klein-Azië en de zuidwestkust van Europa (voornamelijk door de steden en regio’s aan de Middellandse Zee).

In tegenstelling tot veel andere apostelen, werd Paulus door God geroepen om een ​​apostel te zijn voor de heidenen, dat wil zeggen voor degenen die niet tot het Joodse volk behoorden. Dus, nadat hij Jezus Christus had ontmoet en zich tot het christendom had bekeerd, wijdde Paulus, een jood, zich aan de prediking van het evangelie, stichtte en bevestigde vele kerken, tot de dag dat hij stierf. hij gaf zelfs zijn leven voor God. De zaak van Christus.

Mapa Del Primer Viaje Misionero De Pablo

Mapa Del Primer Viaje Misionero De Pablo

Bijbelgeleerden hebben de reizen van Paulus gecategoriseerd door ze te groeperen volgens hun routes. Drie ervan worden beschouwd als zendingsreizen, omdat de apostel het evangelie van Jezus Christus verspreidde waar hij ook ging.

Lo Que Todos Son Dicen Acerca De Primer Viaje Misionero De Pablo

De vierde reis van Paulus wordt door sommigen niet als een echte zendingsreis beschouwd. Deze laatste reis verwijst naar de route van deze apostel naar Rome. Alleen ging hij niet meer uit vrije wil, maar (om het evangelie te prediken) verscheen voor Caesar in de keizerlijke hoofdstad als een gevangene van de Romeinse regering (want Paulus had gevraagd om voor Caesar te verschijnen omdat hij een Jood was en ook een Romein inwoner). Maar op de vierde reis predikte Paulus het woord van de Heer tot velen.

Hij werd geïnspireerd door een openbaring van de Heilige Geest om dit te doen met Barnaby en Juan Marcos, diens neef. De reis begon rond de leeftijd van 47-48 jaar. c) Ze verhuisden naar Seleucia, de haven van de Syrische stad Antiochië (Seleucia was een paar kilometer verwijderd van Antiochië).

Van daaruit zeilden ze naar Cyprus, waar ze hun missie uitvoerden in een stad genaamd Salamis, vermoedelijk enkele kilometers verwijderd van de moderne stad Famagusta, aan de oostkust van het eiland. Ze gingen van de oostkust van het eiland naar de westkust, naar een stad genaamd Paphos. Van daaruit reisden ze langs de kust van Klein-Azië naar de stad Perga in Pamphylia, mogelijk door Atalia (in de buurt van Perga en zijn haven), toen een provincie van het Romeinse rijk. .

Van daaruit gingen Paulus en Barnabas alleen naar de stad Antiochië in Pisidië. Ze woonden een tijdje in deze stad en van daaruit gingen ze naar Aconium, in de Romeinse provincie Galatië. Van daaruit liep een snelweg die de belangrijke Syrische stad Efeze met elkaar verbindt. Van daaruit gingen ze naar Lystra in Lycaonië.

El Oriental Hydrographe Y La Fotografía By Centro De Fotografía De Montevideo

Paulus en Barnabas gingen van Lystra naar Derbe en van die stad keerden ze terug naar Lystra. Dan naar Aconia, dan naar Antiochië van Pisidia. Van daaruit gingen ze naar het vagevuur. Ze gingen van Purg naar de haven van Atalia en vandaar naar Antiochië in Syrië.

De tweede reis werd gemaakt met een andere discipel genaamd Pablo Silaso Silvano. Ze verlieten Jeruzalem en gingen vandaar naar Caesarea of ​​Caesarea, en vandaar naar Thutimaeus, en gingen door Tyrus en Sidon naar Syrië, en vandaar naar Klein-Azië, en kwamen naar Antiochië. Van daaruit gingen ze naar Tarsus (de stad van Pauline) in Cilicië. Deze reis begon van 49 tot 52 na Christus.

Daarvoor kwamen ze naar de stad Derby in Klein-Azië en vandaar naar Lystra; Daar voegde Timotheüs zich bij hen en zij reisden naar Troas aan de Egeïsche kust. De klassieke route van die tijd was om van Lystra naar Troas te gaan via de volgende steden: Akonem, Antiochië en Dorilei.

Mapa Del Primer Viaje Misionero De Pablo

In Troas voegde Lucas zich bij het gezelschap en zij begaven zich naar Macedonië, stopten bij de stad Neapolis en bereikten vervolgens Filippi, van waaruit zij door Amphipolis en Illeria Apollonia naar Thessalonica gingen. Ze gingen vanuit Thessaloniki naar Kreta, waar ze een tijdje bleven.

Historia De La Iglesia Antigua Y Medieval

Vandaar gingen ze over zee naar Efeze. En vandaar ging hij naar Caesarea, waar zijn tweede zendingsreis eindigde.

De derde ronde was 52-56. Paulus reisde over land van Antiochië naar Tarsus, door Derby, Lystra, Aconia en Pisidisch Antiochië. Van daaruit ging hij naar Efeze. Vanuit Efeze ging hij over zee naar Asson. Van Asson ging hij naar Macedonië, via Napels, Filippi en Amphipolis. Hij ging over zee naar Korinthe en vandaar over land naar Athene, Berea en Thessaloniki, en keerde langs dezelfde weg terug naar Efeze. Van deze stad ging hij over zee naar Milete en Patras, en vandaar keerde hij terug naar Jeruzalem, waar hij in 56-57 stopte bij Tyrus en Caesarea.

Na zijn derde zendingsreis te hebben voltooid, arriveerde de apostel Paulus in Jeruzalem, waar hij onterecht gevangen werd gezet wegens het prediken van het woord van God. Na voor het volk (zijn Joodse landgenoten) en vele hoogwaardigheidsbekleders te zijn verschenen, doet Paulus een beroep op Caesar en maakt hij duidelijk dat zijn proces onrechtvaardig is. Hoewel hij een Jood was, was hij ook een Romeins staatsburger, dus hij had recht op dezelfde behandeling; En hij vroeg hem om dit recht.

Zo werd hij als gevangene van het Romeinse Rijk meegenomen op een lange reis naar de keizerlijke hoofdstad Rome, waar hij persoonlijk voor Caesar zou verschijnen om zijn zaak te bepleiten.

Mapa De El Apóstol Pablo Su Primer Viaje Misionero, Ministerio Cristiano Temprano Fotografía De Stock

Geplaatst door Wiki om 21:36 Tags: Apostel Paulus, Apostel, Biografie, Bijbelkaart, Missies, Paulus’ reizen Op zijn derde zendingsreis stond Paulus voor veel uitdagingen. Maar noch geld, noch magie, noch afgoderij, noch politiek kunnen – en kunnen – de voortgang van het evangelie tegenhouden wanneer een apostel bereid is zijn leven op te offeren “voor de naam van de Here Jezus” (Handelingen 21:13). . Galatië en Frygië. Handelingen 18:23-28 Apollos heeft berouw. Handelingen 19. Discipelen van Johannes. wonderen Diana van Efeze. Macedonië, Achaje en Troas. Handelingen 20:1-12 Eutychus. Van Assos tot Milete. Handelingen 20:13-38 Ontmoeting met de oudsten. Van Kos tot Tyrus en Caesarea. Handelingen 21:1-14 De waarschuwing van de Heilige Geest.

3 Apollos “En er kwam naar Efeze een Jood genaamd Apollos, een inwoner van Alexandrië, een redenaar, krachtig in de Schriften” (Handelingen 18:24) Lucas vat de eerste kilometer van Paulus’ derde zendingsreis samen in één vers. Hij reisde door de regio’s Galatië en Frygië tot hij Efeze bereikte en versterkte de kerken. Voordat Paulus in Efeze aankwam, verscheen er een welbespraakte prediker: Apollos. Als discipel van Johannes de Doper predikte hij Christus als Jezus. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden spreken, namen ze hem apart en leerden hem grondig de Bijbel. Vervolgens gaven ze hem aanbevelingsbrieven om in Korinthe te gaan werken. Wacht niet tot je alles over Jezus weet voordat je over hem kunt praten, getuig met de kennis die je nu hebt.

4 Johannes’ discipelen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u geloofde? – hij vroeg. “Nee, we hebben niet van de Heilige Geest gehoord”, antwoordden ze (Handelingen 19:2 NBV) In Efeze ontmoette Paulus ongeveer 12 mannen die, net als Apollos, volgelingen waren van Johannes de Doper. De waarheid in Jezus vroeg hen om gedoopt te worden in de naam van Jezus. Dus ontvingen ze de Heilige Geest, spraken in tongen en profeteerden. Deze mannen, zelfs zonder de kracht van Apollos, vertelden anderen over Jezus. Omdat ze de Bijbel kenden, zetten ze hun zendingswerk effectief voort, integendeel, de Joden verwierpen de boodschap van Paulus.Hij ontmoette heidenen op school gedurende twee jaar.

Mapa Del Primer Viaje Misionero De Pablo

5 Wonderen “En God deed buitengewone wonderen door de handen van Paulus” (Handelingen 19:11) Bent u genezen door de kleren aan te raken die Paulus droeg? Klinkt als monotheïsme, nietwaar? De waarheid is dat het is gebeurd. Zelfs de demonen werden uitgedreven. Omdat ze de waarheid niet kenden, genas God hen op de manieren die ze kenden. Het vrijwillig verbranden van hun kostbare magische boeken betekent dat ze bijgeloof hebben verworpen en de waarheid zijn gaan accepteren. Paulus’ reputatie op het gebied van genezing had een zodanige omvang bereikt dat sommige Joodse samenzweerders demonen wilden uitdrijven ‘door Jezus, die Paulus predikte’. Bij deze gelegenheid stond God geen wonder toe.

Viajes Misioneros De Pablo

6 Diana van de Efeziërs “Toen ze deze woorden hoorden, waren ze woedend en riepen: ‘Groot is Diana van de Efeziërs!’ (Handelingen 19:28) Nadat hij een aanbod had ontvangen van Macedonië en Achaje om de kerk in Jeruzalem te helpen, besloot Paulus daarheen te gaan om de kerk persoonlijk te bevrijden. Met dit voorstel toonde de Joodse gemeenschap van gelovigen hun bereidheid om zich te verenigen en de nieuwe multiculturele kerken te steunen. Alvorens te vertrekken, creëerde Dionysius een serieuze controverse met de bedoeling de boodschap van Paulus het zwijgen op te leggen. Hoewel zijn motivatie duidelijk financieel was, gebruikte hij religie als dekmantel om oorlog te promoten.

7 Op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeenkwamen om het brood te breken, zei Paulus dat ze de volgende dag naar buiten moesten gaan. Hij bleef spreken tot middernacht” (Handelingen 20:7). Hij nam ook de broeders mee van de verschillende kerken die verantwoordelijk waren voor het brengen van offers in Jeruzalem, en ze stopten bij Troas en bleven daar zeven dagen. De dag voor vertrek ontmoetten ze Paul om afscheid te nemen door de heilige communie te vieren. Eutyches viel op straat in slaap en stierf ter plaatse. Door de genade van God voedde Paul het kind veilig op. De ontmoeting ging tot dan door. In de ochtend nam Pablo ondertussen afscheid en zette zijn werk over land voort, terwijl zijn vriend Asuna een boot had gepakt.

8 “De eerste dag

Mapa del sitio, mapa del tiempo, pablo escobar patron del mal, mapa del clima, playa del carmen mapa, mapa torres del paine, mapa del caribe, mapa del tren, mapa del metro de madrid, mapa del aeropuerto de madrid, mapa del centro de amsterdam, costa del sol mapa